1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a KEDD Kulturális és Szolgáltató Korletolt Felelősségű Társaság (2011 Budakalász, Martinovics utca 11.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – az adatok megadásától számított, jelen szabályzatban meghatározott ideig kezelje, kivéve, ha Ön az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szervezésében megrendezésre kerülő „ARANYFESZT” megnevezésű pályázat lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, kapcsolattartás a pályázókkal, nyeremények kiosztása).
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja).
A kezelt adatok köre: teljes név, telefonszám, e-mail cím, iskola neve, a nevezési videó.
Az adatkezelés ideje: A célhoz szükséges ideig, a pályázati idő alatt, illetve a nyeremények átadásáig.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

3. Az Adatkezelő a fenti cél érdekében nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

4. Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása önkéntes.
Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli.

5. Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma:
NAIH-140509/2018

6. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatait bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit. 
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

7. Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, zárolását. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad továbbá az Ön általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben történt adatvédelmi incidens, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Amennyiben személyes adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, zárolását kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a KEDD Kulturális és Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Frankel Leó út 7.) postai címre küldött írásbeli nyilatkozattal vagy az info@aranyfeszt.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg.
Kérjük, a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül köteles a tájékoztatást megadni. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ön fenti jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu